Tankebanken.dk

Ikon

En bank for tanker, – til konstruktive forandringer og opdagelser.

Er du progressiv, konservativ eller bikonceptuel?

Den amerikanske professor i lingvistik George Lakoff fra University of California, Berkeley, var i midten af maj på besøg København, inviteret af tænketanken Cevea til at holde en række oplæg om blandt andet politisk kommunikation.

Metaforisk forståelse

George Lakoff, amerikansk professor i lingivistik, er ophavsmand til en relativ ny teori om, hvordan vores hjerne forstår og fortolker sin omverden via metaforiske tankemønstre eller logikker. Pointen er, at denne metaforiske forståelse er tillært i barndommen via vores interaktion i første omgang med den fysiske omverden og ikke mindst vores nærmeste (forældre), og ikke let lader sig ændre. Vores forståelse af abstrakte begreber som alt lige fra frihed, samfundsøkonomi og kærlighed er baseret på nogle grundmetaforer, som styrer vores forståelse af f.eks. årsag og virkning indenfor disse begrebsrammer.

Politisk kommunikation

Ét af Lakoff’s helt store slagnumre er den politiske kommunikation, hvor han mener at kunne påvise, at politisk kommunikation og politik i det hele taget IKKE handler om rationel tænkning i klassisk logisk forstand, men er baseret på vores grundlæggende metaforiske forståelse af verden. Hvis man som politiker ønsker at overbevise folk om sine synspunkter nytter det ikke som mange venstreintellektuelle tror, at anvende rationel argumentation, for noget sådant findes ifølge Lakoff ikke. Enhver argumentation er derimod baseret på vores grundlæggende metaforiske forståelse af verden, og her kan befolkningen som hele inddeles i tre grupper: Progressive (liberals, progressives), konservative og bikonceptuelle.

Tankemønstre

Kort fortalt er progressives (i Danmark, venstreorienterede) tankemønstre baseret på den grundmetafor, som Lakoff kalder “det omsorgsfulde forælder”-mønster (“the nuturant parent model”), hvor konservative/højreorienterede opererer ud fra “det strenge far”-mønster (“the strict father model”). Bikonceptuelle opererer sideløbende med de to mønstre, dvs. i nogle spørgsmål bruger de tankemønstre fra den ene og i andre spørgsmål det andet.

Pointen med Lakoffs teori er, at den måde vi forstår vores verden på, er baseret på en omfattende række af metaforiske forståelser, som er fysisk indlejret i vores hjernes neurologiske kredsløb, og som i kraft af denne indlejring i både vores sprog og tænkning bestemmer den måde vi rationelt tænker på. Det betyder, argumenterer Lakoff, at der ikke findes noget sådant som en objektiv rationel sandhed, og at det i en politisk diskussion dermed ikke er muligt at finde den “bedste løsning”, hvis alle parter deltager med de bedste intentioner, fordi man dybest set ender i, at parterne deler sig efter, hvilken kognitiv model, der er mest fremtrædende hos den enkelte.

Højreorienterede ved, hvad det drejer sig om

Lakoff er ude med riven i forhold til de venstreorienteredes, ifølge Lakoff, manglende forståelse for hjernens kognitive og sproglige virkemåde. Han påpeger, at primært venstreorienterede (progressives) stadig opererer ud fra den såkaldte rationelle aktørmodel (“rational actor model”), som er en (økonomisk) teori om, hvordan mennesket handler strategisk ud fra spørgsmålet om, hvordan man optimerer forholdene for sig selv. Utallige er eksemplerne dog på, hvor dette ikke kan være tilfældet, f.eks. det faktum, at mange fattige arbejdsløse i USA stemmer på republikanerne, der helt åbenlyst arbejder på, at gøre forholdene ringere for selv samme gruppe. Venstreorienterede forstår ikke, hvordan dette kan lade sig gøre, og løber panden imod muren ved enten at blive ved med at forsøge at kommunikere ud fra den tanke, at folk tænker neutralt rationelt, eller ved at flytte sig mod højre i forsøget at kapre vælgere, selvom det grundlæggende går imod deres egne standpunkter, hvilket vi ser et virkelig godt eksempel på i Danmark for tiden.

Målrettet kommunikation

Konservative har derimod i årtier været helt klar over (bevidst eller helt instinktivt), at mennesket tænker langt mere i følelser (følelser spiller en stor rolle i den måde, de metaforiske grundforståelser fungerer på), og de forstår, hvordan de skal tilrettelægge deres kommunikation, så de aktiverer de kredsløb i menneskets hjerne, der stemmer overens med den konservative verdensforståelse (strict father model). Over tid kan de på den måde få deres egen forståelse til at dominere. For selvom vores verdensforståelse grundlæggende ligger fast, så har alle mennesker både det progressive og det konservative mønster i deres hjerne. Det betyder, at politikere og meningsdannere over længere tid, ved at kommunikere målrettet, igen og igen kan aktivere det mønster i folks hjerner, som de ønsker skal være fremtrædende, og dermed få bikonceptuelle, men også f.eks. progressive til at tænke mere og mere i f.eks. den modsatte models begreber og forståelser. Lakoffs bøger og skrifter er i nogle tilfælde nærmest manualer til, hvordan man kan bruge hans erkendelser til langt mere hensigtsmæssigt og virkningsfuldt at kommunikere sine synspunkter.

Skattelettelser

Ét godt og klassisk eksempel er ordet “skattelettelse”, som anvendes af både venstre- og højrefløj. Begrebet lægger sig ind i den konservative verdensopfattelse og er som sådan slet ikke neutralt, som nogen måske ville mene. Begrebet postulerer nemlig en sammenhæng mellem det, at gøre skatten mindre, og så den lettelse man oplever ved at blive lettet fra en (fysisk) byrde. Men – Sådan en sammenhæng er netop et postulat, og ikke en realitet. Problemet for progressive er, at hver gang dette ord kommer i brug, aktiveres netop disse to kredsløbs forbindelser i hjernen, og med tiden bliver den positive forståelse af begrebet så indgroet, at den tages for givet. Dermed bliver det umuligt at argumentere for øgede skatter, og skatter i det hele taget, fordi folk automatisk opererer med en forståelse/oplevelse af, at skatter er noget ubehageligt. Vores sprog og tænkning er gennemsyret af denne type af indlejrede, ubevidste og følelsesmæssigt betingede rationaler, og venstrefløjen er nødt til at forstå disse sammenhænge for at kunne generobre den politiske dagsorden, som ifølge Lakoff er fuldstændig domineret af den konservative tankegang.

George Lakoff’s bøger kan varmt anbefales, og hvis man er politisk interesseret vil f.eks. “Whoose freedom” være et godt sted at starte.

Besøget er også omtalt følgende steder:

Cevea: “Venstrefløjen er endt i politisk idékrise” af Jens Jonatan Steen bragt i Information (se efterfølgende debat)

DR Orientering på P1: “Dansk venstrefløj i sprog- og idekrise

P1 Debat (DR): “Har venstrefløjen overtaget højrefløjens retorik?

Filed under: Grundlagsdebat, Retopol

Introduktion til projekt “Retopol”

“Er den begavede, demokratiske samtale i Danmark lagt død af spin, medietræning og strategisk kommunikation eller er politisk debat pr. definition altid beskidt og fuld af retoriske kneb?” (P1 Debat – Programomtale: “Løkkes retorik“)

Der er mange gode grunde til at beskæftige sig med politisk debat og retorik. Én af dem er, at der i de sidste to årtier efter vores opfattelse er kommet stadig mere fokus på dette felt i medier og blandt politikere.

Offentligheden har altid diskuteret politik, men dels har internettet givet publiceringsmulighed for en større gruppe almindelige mennesker, og dels har de politiske partier valgt at fokusere langt flere ressourcer end tidligere på at afkode og “kommunikere med” i den offentlige debat ved hjælp af meningsmålinger, professionelle kommunikatører, retorikere, etc. Medierne har fulgt dette skifte ved mere eller mindre succesfuldt kritisk at forholde til denne nye form for strategisk kommunikation, med det formål at forsøge at komme bag om de konstruerede budskaber for at afdække, hvad der i virkeligheden ligger gemt bag kommunikationen i form af faktiske intentioner og hændelser.

Vi finder, som så mange andre, denne blanding af retorik, politik, debat, magt, demokrati, m.m. utroligt fascinerende. Samtidig fylder det meget i mange menneskers hverdag på den måde, at de fleste af os bruger (u)forholdsmæssigt meget energi på at holde os orienterede og følge med i politik og samfundsdebat. Derfor har vi investeret en del tanker og samtale i feltet for at få kortlagt dels eksisterende positioner, som f.eks. den, som det indledende citat afspejler, men måske især også at få udgrænset de mere ukendte og underbelyste områder.

I kommende artikler vil vi tage fat i nogle af spørgsmål, som vi har vendt og drejet. Den første kommer til at handle om kortlægning af argumentation, om hvordan ny teknologi kan hjælpe, om det overhovedet giver mening, og hvad vi så i øvrigt lærte af det.

/Rune (på vegne af Tankebanken)

Filed under: Retopol

Bogmærker og citater

Værsgo at tage et kig og deltage i diskussionen på vores kommenterede bogmærke- og citatsamling. Se flere links og kommentarer i vores bogmærksamling.

RSS Inspirationer