Tankebanken.dk

Ikon

En bank for tanker, – til konstruktive forandringer og opdagelser.

Studiekreds – Den Store Omstilling

Journalist på dagbladet Information, Jørgen Steen Nielsen, har skrevet bogen “Den Store Omstilling” om de fire store sammenhængende kriser (finansiel krise, klimakrise, olie- og råstofkrise samt fødevarekrise), som han mener verden befinder sig midt i, og hvis bagvedliggende årsager er så fundamentale for vores samfunds måde at virke på, at vi uanset hvad, og på mere eller mindre behagelige måder, kommer til at skulle ændre vores livsstil drastisk for at imødegå.

Tankebanken har igangsat et studiekredsarbejde med bogens indhold, og første møde blev afholdt i slutningen af november 2012. Mødets fokus var på bogens første kapitler om den finansielle krise specifikt og de underliggende økonomiske realiteter mere generelt.

Hermed en række nedslag i aftenens samtale.

Tankebankens projekt

Sylvester præsenterede nogle af Tankebankens udgangspunkter, nemlig som lægmand at skabe kontakt til eksperter og forskere og at lade fag krydse og møde hinanden

Aksiomet i Tankebankens diagnose af nutidens krise er, at de autonome værdisystemer har en indbygget tendens til at absolutere sig selv. Det vil sige, at delsystemerne ophæver deres egne præmisser til at være bestemmende for helheden, f.eks. at økonomiens præmis om profitmaksimering skal gælde for hele samfundet eller at hjerneforskningen kan forklare menneskets følelser.

Økonomiske modeller fra 80’erne og frem

Der skete fra 80’erne og frem en såkaldt deregulering af de finansielle markeder i den vestlige verden med udgangspunkt i USA og England. Det betød grundlæggende, at alle private virksomheder, som havde med penge at gøre, fik friere tøjler til at låne penge ud, investere, sælge finansielle “produkter”, m.m. På den måde blev der frigivet flere og flere penge, som kunne komme i omløb til produktion og forbrug, indtil det hele næsten ramlede i med finanskrisen i 2008.

Dereguleringen var begrundet i en række økonomiske modeller og antagelser, som vandt/blev lobbyet frem i det politiske system, f.eks. “The efficient market hypothesis (EMH)” (se også “Criticism and behavioral finance“), “Rational Agent” og “Perfect Knowledge“. Det er formentlig disse modeller JSN refererer til, når han i bogen skriver:

“Pointen er at sandsynliggøre, at den økonomiske model, der har været fulgt de seneste mange årtier, har udtømt sine muligheder.” (“Den store omstilling”, Jørgen Steen Nielsen, 2012)

Blandt andet professor Katarina Juselius fra Københavns Universitet, som deltog i mødet, arbejder med at påvise, at disse modeller ikke var i stand til at forudsige finanskrisen, og at andre modeller og antagelser bør træde i deres sted. Grundargumentet er, at de finansielle markeder skal reguleres, fordi det gavner flest mennesker, i modsætning til deregulering, der har givet kortsigtede fordele (flere og flere penge i omløb) men store langsigtede ulemper (blindhed overfor de økomiske tyngdelove, “what goes up, must come down”).

Vækst

Vi talte om nødvendigheden af vækst set med traditionelle økonomiske briller. Økonomisk vækst kan komme som følge af vækst i produktivitet (den samme arbejdstime producerer mere BNP) eller vækst i befolkningen, som hermed som et hele er i stand til at producere mere.

Den vækst, der kan komme via vækst i produktivitet forudsætter, at den frigivne arbejdskraft bliver anvendt i anden produktion ellers vil resultatet være stilstand (og højere arbejdsløshed). I princippet er det et politisk valg, hvad vi ønsker at anvende den frigivne arbejdstid til. Økonomer har tilsyneladende præference for, at “geninvestere” arbejdskraften i ny produktion, men befolkningen værdsætter naturligvis også den vækst i levestandard, som ny produktion giver.

Problemet med vækst er, at al vækst indtil nu har krævet øget forbrug af endelige naturresourcer, og hvis vi ikke meget snart finder en erstatning for olie, kul og gas, så går vi en helt generel krise i møde, som handler om voldsomme forringelser levestandarden overalt på kloden, men især i de vestlige lande. Omvendt er der masser af steder i verden, der har langt lavere levestandard end i de vestlige lande, men som arbejder på, at nærme sig. Men hvis den globale levestandard skal op, er global vækst en nødvendighed, og hvordan skal det kunne lade sig gøre samtidig med, at vi skærer ned på vores forbrug af f.eks. olie, kul og gas (og andre naturresourcer)?

Derudover er udgør forringelserne af miljøet en helt særskilt faktor, som betyder, at selvom vi måtte have olie nok, så kan vi ikke tillade os at bruge den, for så ændrer det jordens økosystemer sig så meget, at det vil give menneskeheden store problemer.

Til sidst er det værd at nævne, at afhængigheden af vækst er endvidere forårsaget af, at man skal betale renter, når man låner penge. Hvis en økonomi er lånefinansieret, vil den hele tiden skulle generere overskud (via vækst), for at kunne betale renter. Så hvis man har nulvækst vil ens gæld bare vokse og vokse (se f.eks. “Meme Wars” om nulvækst).

Opsamling

Vi nåede på aftenen at komme i dybden med nogle af de økonomiske antagelser og historiske årsager til, at der kunne udvikle sig en situation globalt, der muliggjorde en så potentiel katastrofal begivenhed som finanskrisen. De færreste mennesker vil formentlig forbinde finanskrisen med de andre kriser, som JSN gør, men er kriserne sammenhængende, ligger det værste stadigvæk ligger foran os, og hvordan kan vi i så tilfælde kan ændre kurs? JSN’s bog forsøger sig med svar på disse spørgsmål, og vi fortsætter samtalen på næste møde.

Note om ADAM

ADAM, der er den økonomiske model, som Finansministeriet bruger til at gennemregne konsekvenser ved en given ført økonomisk politik, bliver vedligeholdt i en afdeling hos Danmarks Statistik på cirka 40 mand. Modellen består af flere tusinde ligninger, og set i lyset af aftenens samtale, er det tankevækkende, hvor lidt fokus, der er på modellen og dens grundlag.

Filed under: Studiekreds: Den store omstilling, Tankebanken

Bogmærker og citater

Værsgo at tage et kig og deltage i diskussionen på vores kommenterede bogmærke- og citatsamling. Se flere links og kommentarer i vores bogmærksamling.

RSS Inspirationer